Bussen / Buses / Des bus

Alle foto's en de teksten op deze webpagina's zijn eigendom van de auteurs zoals vermeld. Reproduktie (anders dan voor eigen gebruik), distributie, gebruik op websites en commercieel gebruik zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de auteur. Deze pagina's zijn gemaakt door hobbyisten en geven de mening van de auteurs weer, niet van de genoemde bedrijven.

All pictures and texts on these pages are the property of the authors as mentioned. Reproduction (other than for personal use), distribution, use on websites or commercial use is only permitted with the written permission of the author. These pages are prepated by bus enthousiasts. The contents represent the opninion of the authors, not of any of the companies mentioned.
Contact: gebruik de webmail van busmuseum of busexplorer.

Contact: use the webmail of Busmuseum or Busexplorer.

of /or:
j.veerkamp2@gmail.com
Deze pagina's worden gemaakt met de bedoeling informatie over bussen in Nederland en wereldwijd beschikbar te maken, en om anderen uit te dagen hun informatie en gegevens te delen om zo de gezamenlijke kennis over het fenomeen bus te vergroten.

These pages are made with the intention to share information on buses in the Netherlands and worldwide, and to challenge others to provide their information in order to increase our shared knowledge.